• Döden - Death

  13 copy.jpg

 • 13 Döden - Transformation

  Betydelse   
  Det här kortet visar på förändringar. Att du nu står inför något nytt. Först måste du städa bort det gamla skräpet innan något nytt kan ta plats. Omorganisation och nya vägar i livet.
  Omvänd         
  Rädsla för förändringar, vill att allt ska vara som det alltid varit. Rädd för allt som är nytt och oprövat.

  Ylvas ord           
  Ett enkelt kort precis som döden är, för vi ska alla dö, den fysiska döden vilket detta kort inte representerar, men väl att förändra, släppa och inte låta tidigare upplevelser påverka nästa steg annat än i ett utvecklande syfte. Lien är en symbol för döden men den är också en symbol för livet, utan att ta in hö på sommaren så finns ingen tillväxt då allt är ett kretslopp, djur äter hö, vi äter djur eller det som kommer ifrån dem eller så äter vi det som också blir när vi skördar i form av grödor. Och det är generellt och symboliskt, för kortet gäller även dem som är laktos och glutenintolerant eller vegetarian. Vi måste alla få i oss någon föda, något måste dö för att något ska leva. Ormen bistår förändringen på kortet, ormen ömsar även skinn när en fas är klar och den ska växa in i nästa, något som också är en sund symbolik förändring och utveckling.   Skorpionens tecken valde jag att rita i skelettdelar, för något blir alltid kvar även när ormen svalt sitt byte (den spottar ofta ut benen), det visar att vad vi än släpper så finns något kvar, kanske bara ett minne eller ett mönster men inget passerar utan påverkan. Blodsdropparna är mer för att se på fördomar, vad är blod? Blod är inte bara elände, utan blod skulle vi inte leva. Den röda färgen visar på styrka, makt och förmågan att skapa det som du vill ha. Den gröna visar på harmoni och balans, att ta det lugnt, vila och finna inre ro. Tillsammans så skapar de en konflikt likväl som en gemenskap i trygghet och i utvecklingen av självet. Den röda ger kraft och den inre balansen och den inre harmoni ger stabilitet till utvecklingen.  Du är en varmt engagerad person som ger det mesta av dig själv bara därför. Du drivs av en kraft att förbättra och se till att allt får en fortsättning. Du är en intensiv person som inte ger dig förrän du nått mål och är beredd att släppa det mesta för att finna din sanning. Du är inte inne på att utveckla något mer än det du står i, du har nog med att sortera ut och släppa och orkar inte se dig om efter nya vägar. Om du ser till de färgernas chakraposition så är den röda för baschakrat och den gröna för hjärtchakrat och de båda har med ens inställning till sin livskraft, överlevanden.

  Varför Döden?
  Kortet visar att efter den hängdes rädsla så har du nu en möjlighet att förändra, att växa, att gå vidare, att släppa det som inte längre ger dig något. Du behöver se över vad du har och vad du inte har, ta ställning till vad som är viktigt för dig ifrån ett nytt sätt att se på allt. Det är nu förändringar skapas oavsett du vill eller inte, du kan välja att vara aktiv och skapa till ditt bästa eller backa och låta livet leda in dig på vägar som du kanske inte önskar för att så småningom hamna här igen och då kanske du släpper så lika bra att göra det på en gång, kanske? Kortet ger dig möjligheter att bli av med gammalt skräp om du släpper rädslan.

  Runa – Ehiz
  Representerar gränsen mellan det jordiska och det andliga. Här finns ev meditation eller transformation. När livet visar på ett avslutande oavsett vi vill eller inte, det är dags att gå vidare med sin kunskap och sina lärdomar. En runa för död - Andlig extas.
  Omvänd visar det på ovilja att se sig själv och sin roll.

  Ormen som Totem
  Visar på att du är en mästare på att slingra dig ut märkliga situationer, du är där andra minst anar det och de ska aldrig tro att du visar upp hela ditt register på en gång, rätt vad det är så har du ömsat skinn och vuxit både en och två centimeter! Du räds inte förändringar utan ser dem som utveckling, en möjlighet att växa lite mer. Trivs i värmen, att ligga och koppla av, äta en bit och ta dig tid att smälta maten. Ve den som vågar komma för nära, du är snabb på att förgifta dem för att få det de har som du kan dra nytta av. Du är flexibel, anpassar dig efter klimatet! Kan slingra dig runt det mesta du vill ha och ser till att förändringar sker hela tiden.

  Astrologi -Skorpionen.
  Skorpionens tecken är mellan 24 oktober-22 november

 • XIII Death

  Meaning
  Indicates on changes, that you're now standing in front of new energies to develop. First, you need to clean up the old mess before you can take in something new. Re-organization and new paths in life.
  Reversed       
  Fear of changes, you want everything to be as it always has been. Afraid of everything new and unproven.

  Ylva's words
  A simple card just like death is, for we are all to die, the physical death which this card does not represent, but well to change, release and not let previous experiences affect the next step other than for a developing purpose. Lien is a symbol of death, but it is also a symbol of life; without taking in the hay in the summer, there is no growth as everything is a cycle, animals eat grass, we eat animals or what comes from them, or we eat it which also becomes when we harvest in the form of crops. And it is general and symbolic, for the card also applies to that lactose and gluten intolerant or vegetarian. We all have to get some food in us; something has to die for something to live. The snake assists the change on the card; the snake also sheds skin when one phase is complete, and it should grow into the next, something that is also a healthy symbolic change and development. I chose to draw the sign of Scorpio in skeletal parts because something always remains even when the snake has swallowed its prey (it often spits out the bones), it shows that whatever we let go, there is something left, maybe just a memory or a pattern but nothing passes without impact. The drops of blood are more to look at prejudice; what is blood?

  Blood is not just misery; we would not live without blood. The red color shows strength, power, and the ability to create what you want. The green shows harmony and balance, to take it easy, rest, and find inner peace. Together, they create a conflict and community insecurity, and the development of the self. The red gives strength, and the internal balance and the inner harmony give stability to development. You are a warm committed person who provides most of yourself just for that reason. You are driven by force to improve and ensure that everything continues. You are an intense person who does not give up until you have reached your goal and is willing to let go of most things to find your truth. You are not in the process of developing anything more than what you are in; you have enough to sort out and release and do not have the strength to look around for new paths. If you look at the chakra position of those colors, the red is for the base chakra and the green for the heart chakra, and they both have, with their attitude to their vitality, survivors.

  Why Death?
  The card shows that after the hangman's fear, you now have an opportunity to change, to grow, to move on, to let go of what no longer gives you anything. You need to review what you have and do not have and decide what is important to you from a new way of looking at everything. It now changes are created whether you want or not, you can choose to be active and create for your best or back and let life lead you on paths that you may not want to end up here again eventually and then maybe you let go just as good to do it all at once? The card gives you opportunities to get rid of old rubbish if you let go of the fear.

  Color - Red/Green               
  The red vibration indicates power and the ability to create whatever you want. The green vibration indicates harmony and balance; take it easy, rest, and find some peace. Together they will create conflict as well as companionship with safety and the development of the self. The red gives power to the inner balance and harmony and to the story of what is. You're a warm, profoundly involved person that offers the most of yourself just because. An inner force drives you to improve and make sure everything has the power to continue. You're an intense person, and you don't give up until you reach your goal and are prepared to let go of it all to find your truth.

  Astrology - Scorpio.

  Rune – Ehwaz
  Indicates the limit between the earthly and the spiritual. Meditation, transformation. When life shows closure, no matter what you want it or not. It's time to move forward with your knowledge and experiences—a rune for death - Spiritual ecstasy.
  Reversed, it shows resistance to looking at yourself and your part of life.

  Snake as Totem
  Indicates that you're a master to wiggle you out of peculiar situations, you're are where no one is expecting you, and you make sure that they never will see all of you at once because suddenly you have transformed yourself and changed your skin and even grow an inch or two. You're not afraid of changes; you see them as development, a possibility to grow some more. You like it when it's hot, relaxing, having a taste, and taking the time to digest the new energy. And poor one that dares to get too close, you're so quick to poison them to get what you want. Flexibility is one of your vital energy; you adjust to the climate. You can linger around most things you want and make sure that everything will transform.