• Översteprärstinnan / The HIgh Priestess

  2 copy.jpg

 • 2 Prästinnan

  Betydelse    
  Det här kortet visar på inre kunskap. Stark intuition. Starka känslor och ansvar. Samarbete med andra, du har en ansvarsroll i gemenskapen.

  Omvänd:
  Lyssnar inte till dig själv. Missbrukar din kunskap. Kommer i konflikt med andra.

  Ylvas ord
  Denna färgkombination kan kanske vara svår att förstå sig på innan du har förstått hur svart kan påverka annat än negativt. Magenta har med sig kunskap, erfarenhet, det vågade och djupt intensiva och den svarta energin (färgen) har alla färger i sig och med det både på ont och gott, fördel och nackdel. Tillsammans skapar de dynamik, en intensiv energi som tar över det mesta och skapar engagemang i rutiner och i all utövande energi. Du kan vara intensiv och djup, analyserande och psykiskt väldigt stark. Medveten om hela sin individ och alla fördelar men även nackdelar, manipulativ i ditt sätt att agera. Djupsinnighet, en djup känsla av helheten, ser mer, vet mer, agerar mer, vågar mer då allt redan finns med dig och du vet att du kan hantera alla motstånd som kan dyka upp, men som troligast inte gör det eftersom du har en andlig dynamik med dig. Den svarta energin har med sig en helhet och tomhet på en och samma gång, men även en stark energi som tar över det mesta om den tillåts. I denna energi finns en självklarhet och en kunskap om att allt är som det var, som det nu är och som det blir. I den magenta energin finns djupet, kunskapen av det som har varit och en stark längtan efter fulländning. Dessa energier tillsammans kan både samarbeta men även skapa konflikter då den skapar ett sökande efter den ultimata sanningen. Du kan nu vara djup, rastlös sökande men ändå ha alla svar, du vet som redan allt. Du har kontroll så länge du inte stannar upp och tänker efter för då inser du att det finns så mycket mer under ytan. Du kan ha en härlig attityd men även spegla upp rädsla hos andra vilket får dig att fortsätta letandet efter det ultimata i sanningen och upplevelsen.

  Om du ser till kortet, här finns precis som i Magikern den astrologiska symbolen två gånger, Magikern har sin i den astrologiska symbolen men också i sin hand, den energin är inte låst utan han vet hur han ska använda den och visa upp den. Prästinnan har sin månsymbol i den astrologiska symbolen men hon sitter även på månen, behärskar dess kraft och kan tillåta sig att bara vara då hon redan vet allt. Hon har boken under sig, en fot i den där hon kan dra in all kunskap när hon behöver den. Boken är Akashakrönikan, livet bok, Tarot, som är boken som har svar på allt, dåtid, nutid, framtid och för alla. Pyramiden är turkos, den visar med sin energi på bevarande och med den turkosa att det som finns också kan ändras, men för att det ska kunna ändras så måste också något finnas. Turkos för att den också har sin kraft med sig ifrån Magikerns energier, hon behärskar dem både, den turkosa med förändring och den magenta med det som varit. Framför pyramiden finns de två pelarna, de som visar på att det finns alltid en mellanväg, den svarta som visar på den feminina kraften, den negativa, den som ser allt det onda. Och den vita som visar på den maskulina kraften, den positiva som är motsatsen, visar på det goda. De två finns där för att visa att allt finns samtidigt, det beror helt enkelt på vad du fokuserar att se på och om du kan med Prästinnans kraft och erfarenhet välja att gå emellan dem, rakt in i pyramiden där allt finns för att förändra.

  Varför kommer Prästinnan?
  Det visar att du nu bör stanna upp och lyssna på den erfarenhet som du har, du vet och kan se skillnaden på svart och vitt och bör nu göra ett mer andligt val, hur vill du lyssna till dig själv? Vill du bara följa känslan i magen? Eller vill du lägga Tarotkort, eller kanske tolka drömmar, du vet, vilken metod som passar dig för att du ska stå i din sanning. Din sanning är viktig nu, att du lyssnar till din inre kraft, intuition, känsla men även logik och att du själv gör dina val.

  Runa- Pertra Klipprunan.
  Representerar helhet mellan alla element och väsen. Här finns kontakten med det andliga inom en. Att stilla sig själv och se världen runt omkring sig som en helhet med det. En runa för Kristaller - Mottaglighet. Omvänd visar den på rädsla för det du inte kan se eller förklara

  Lodjuret som totem
  Visar på att du är bra på att vara tyst när det behövs, till dig kan andra anförtro vad som helst och du tar med dig det in i graven, omvandlar det och släpper det fri, endast den som har lärdomen spar det i sitt arv. Du vet allt! Men säger inget. Dessa hemligheter är lika med kunskap, du bara vet, förstår hur allt hänger ihop, varför en del saker sker, iakttar och spar lärdomen och släpper händelsen fri. Du bär din skönhet, mystisk skönhet, andra får beskåda på håll, det är endast de dina, de som också bär på tystnaden som får komma nära.  Du trivs med att i ensamhet ”glida” omkring och iakttaga, beskåda och spara på de lärdomar du ser och förstår. Du vet och förstår, du lär och växer och allt spar du endast till dig själv för det är ändå du själv som är dig närmast. Du har lätt för att finna nya områden som kan stimulera dig och fastnar inte vid områden eller går i gamla spår.

  Astrologi - Månen
  Månen visar på vårt humör, våra känslor under månaden, en svag aspekt men man kan lära sig att känna igen olika humörsvängningar vid olika tecken. Ofta så är de starkast i de planeter som man har starkast i sitt eget horoskop. De olika tecknen ger olika energier till varje fullmåne.

 • II The High Priestess

  Meaning
  This indicates that you have deep inner wisdom. A strong intuition, strong feelings and responses. Cooperation with others, but you have the leading role in the team. You focus on the balance between black and white, negative and positive.
  Reversed       
  Don't listen to yourself, abuse your knowledge, get in conflicts with others, problems with women.

  Ylva's words
  This color combination may be difficult to understand before you understand how black can affect other than negatively. Magenta brings knowledge, experience, daring, profoundly intense, the black energy (color) has all colors in it both good and bad, advantages and disadvantages. Together, they create dynamism, passionate energy that takes over most things and commits to routines and executive energy. You can be severe and profound, analytical and mentally very strong. Aware of his whole individual, all the advantages and disadvantages, manipulative in your way of acting. Profundity, a deep sense of the whole, seeing more, knowing more, acting more, daring more when everything is already with you, you know that you can handle any resistance that may arise, but which most likely does not because you have a spiritual dynamic with you. The black energy brings a whole and emptiness simultaneously, but also vital energy that takes over most things if allowed. In this energy, there is a matter of course, a knowledge that everything is as it was, as it is now, as it will be. In the magical energy lies the depth, the ability of what has been, and an intense longing for perfection. These energies together can both cooperate and create conflicts as it creates a search for the ultimate truth. You can now be a deep, restless seeker but still have all the answers; you already know everything. You have control as long as you do not stop and think because then you realize that there is so much more under the surface. You can have an excellent attitude but also reflect the fear of others, which makes you continue the search for the ultimate truth and experience.

  If you look at the card, just like in the Magician, there is the astrological symbol twice, the Magician has the astrological sign and, in his hand, that energy is not locked, but he knows how to use it, show it. The priestess has her moon in the astrological symbol, but she also sits on the moon, masters its power, can afford to be only when she already knows everything. She has the book under her, a foot in it to draw in all the knowledge when she needs it. The book is the Akasha Chronicle, life book, Tarot, which is the book that has answers to everything, past, present, future, and for everyone. The pyramid is turquoise, it shows with its energy on conservation and with the turquoise that what exists can also be changed, but for it to be able to change, something must also exist. Turquoise also has its power from the Magician's energies; she masters them both, the turquoise with change and the magenta with what has been. In front of the pyramid are the two pillars that show that there is always a middle ground, the black one that shows the feminine power, the negative one, the one that sees all the evil. And the white that offers the masculine energy, the positive that is the opposite, shows the good. The two are there to show that everything is at the same time; it simply depends on what you focus on looking at and if you can, with the Priestess' power and experience, choose to go between them, straight into the pyramid where everything is there to change.

  Color - Magenta/Black
  This combination of the colors magenta and black can be difficult to understand before you understand how black can influence in another way than negative. Magenta vibration knows the experience, the daring and deeply intense, and the black vibration have all the colors for good or bad. Together they create a dynamic force, intense energy that takes over most and creates engagement in routines and using energy. You can be extreme and profound at the same time, analytic and mentally robust. Aware of the wholeness of yourself and all that is bad or good. You can be manipulative in your way to act.

  Profundity, a deep feeling of wholeness, sees more, knows more, acts more, dares more because it's all in you, and you know that you can handle all resistance that can occur, but probably don't do it you got a spiritual dynamic within.

  Astrology - Moon.

  Rune - Pertraz
  Indicates the wholeness between all the elements and entities. Here is the contact with inner spirituality. To be calm and look at the world around us as a part of it. A rune for crystals- Receive.
  Reversed, it shows the fear you can't see or explain.

  Lynx as totem
  This indicates that you're the best one to be silent when it is needed, others can confide to you most anything, and you will take it with you to the grave, transform it, and let it go. The only one that has the lesson left keeps it as heritage. You know it all, but don't say anything. The secrets are the same as knowledge; you know, understand how it all is connected. You know why something happens; you watch and keep the lessons and let the event go. You carry on beauty, a mystical beauty that others can watch at a distance. It's only the ones close to you that also have on the silence that can get close. You like to watch and collect all the lessons you see and understand. You know, and you know, you learn and grow, and everything you keep it's only for yourself since you're yourself closest. It's easy for you to find new areas that can give you some stimulation, and you don't get stuck on old tracks.