• Vagnen/The Chariot

  7 copy.jpg

 • 7 Vagnen - Självständig

  Betydelse 
  Det här kortet visar på viljestyrka. Inre harmoni och säkerhet. Vet ditt mål, är medveten och stabil. Trygg med dig själv. Har lätt för att ta ansvar.
  Omvänd
  Tappar bort dig själv. Vet inte vad du vill eller vad du bör göra. Söker på olika håll men blir mer kluven. Påverkbar av din omgivning.

  Ylvas ord 
  För mig är individen på kortet fri. Någon som dansar i sitt eget spejs, som tar utrymme, som bara är, som upplever känslan, rytmen, energierna ifrån alla energibollar som svävar omkring. Här finns alla energierna, förutom de två kraftfulla färger rött och blått som skapar dynamik tillsammans och blir lila, den insiktsfulla energin. Och kanske det är så om du har grunden i dig själv, kraft och styrka ifrån den röda kombinerad med den blåa allvetande, kommunikativa färgen, med grund och utveckling finner du insikt. En flexibilitet till att stanna upp men ändå ta för sig.

  Den röda har med sig kraft, stabilitet, ordning, vilja och den blå har med sig kommunikation, utveckling, identitet och agerande. Tillsammans så bildar de färgen indigo/lila och tillsammans så visar de på att du har med dig kraft och kommunikation, viljan och orken att förändra och agera och stå för det du gör. Du är säker på dig själv, vet din kraft, ditt värde, vem du är och vad du klarar av, säker i din identitet. Du fixar det mesta, vet var gränserna går, vet vad du kan förverkliga och hur. Är säker och kanske lite stöddig i din personlighet, har så mycket att luta dig tillbaka mot, ingen tveksamhet utan agerande. De andra färgerna finns omkring, den orange som när tiden är mogen lockar dig att ta fram lusten i det du gör. Den gula som visar att du ska ta fram din säkerhet när den behövs och stå upp för dig själv, Den gröna som visar att du ska lyssna till din känsla, den indigo som visar på att du har en inre kunskap och den lila som låter dig vara i dina visioner. Den magenta som visar att du har erfarenhet med dig, den turkosa som visar på förmågan att förändra och den rosa att du kan när som helst ta fram din villkorsläsa kärlek både till dig själv och till andra för att skapa harmoni i dina göromål. De nio bollarna symboliserar Saturnus nio månar som visar att det finns en känsla, en upplevelse av vad du än väljer.

  Individen har Saturnus tre ringar som rockringar runt sin kropp, kanske dags att leka med energierna av trefaldigheten, att vara i upplevelsen och helheten av Gud, Jesus och den helige anden, eller ta fram helheten av kropp, själ och ande och bara ge dig hän.

  Individen har Saturnus symbolen i sin vänstra hand, den vet att den kan ta in kraften av förverkligande, förändringar och se sin egen skugga och dolda talanger när den är redo och det verkar som du är det nu.
  Räven finns där, dold för att visa på att när du vill så kan du ta fram den där räven som du har bakom örat och göra det med ett leende.

  Varför kommer kortet Vagnen?
  Det är nu som du ska vara i din sanning, leda och gå din egen väg, vilket inte innebär att du ska nonchalera andra, då har du missförstått Vagnens budskap. Vagnen visar att du är viktig nu, du måste stå upp för vem du är och vad du vill. Och låta andra ta ansvar för deras respons, det är nu som du ska förverkliga dig själv. Du behöver se om dina egna energier, använda den som nyttjar dig och låta de andra vila tills dess du är i en fas då de behövs.

  Runa – Reid
  Representerar resor, händelser och sammanträffanden. Här finns möjligheterna till att agera av sin egen kraft och med sin egen lust. En runa för våra äventyr - Upplevelser. Omvänd visar den på kommunikationsbrister, både med sig själv och andra.

  Räven som totem
  Visar på att du rör dig snabbt, tar dig fram där någon minst anar det, kan spionera på dina motståndare genom att helt enkelt bli en del av omgivningen och genom det taktiskt få ett försprång. Rävenergi är snäll energi men lite busig och enda gången den utnyttjar sin makt att smälta in och få tag i det den behöver är när den behöver skydda sina egna. Du är en listig en som definitivt går din egen väg, fullt övertygad om att du vet bäst. Stark som individ och gör som du vill, lever ditt eget liv och undviker ansvar.

  Astrologi -Saturnus.

 • VII The Chariot

  Meaning
  Indicates willpower, inner harmony, and security. You know your goal, are aware, and stable. In power with yourself, it's easy for you to take responsibility for yourself and your visions.
  Reversed       
  Loses yourself. Don't know what you want or what you should do, seeking all around but not having the focused mind to go forth. The environment may control you.

  Ylva's words
  To me, the individual on the card is free. Someone who dances from their flow, who takes up space, which is just, who experiences the feeling, the rhythm, the energies from all the energy balls that float around. All the energies, except for the two powerful colors, red and blue, create dynamics together and become purple, the insightful energy. And maybe it's so if you have the foundation in yourself, power, and strength from the red combined with the blue omniscient, communicative color, foundation, and development, you will find insight—flexibility to stop but still take care of yourself.

  The red brings with it power, stability, order, will, the blue brings with its communication, development, identity, and action. Together they form the color indigo/purple, and together, they show that you have with your power and communication, the will and the energy to change and act and stand for what you do. You are confident in yourself, know your power, your worth, who you are, and what you can do, confident in your identity. You fix most things, see where the boundaries go, know what you can realize and how. Is satisfied and maybe a little support in your personality has so much to lean back on, no hesitation without acting. The other colors are around the orange, which entices you to bring out the desire in what you do when the time is right. The yellow shows that you should bring out your security when needed and stand up for yourself, the yellow shows that you should listen to your feelings, the indigo that shows that you have inner knowledge, and the purple that lets you be in your visions. The magenta that shows that you have experience with you, the turquoise that offers the ability to change, and the pink that you can at any time bring out your unconditional love both for yourself and for others to create harmony in your tasks. The nine balls symbolize Saturn's nine moons, which show a feeling, an experience of whatever you choose.

  The individual has Saturn's three rings as rock rings around his body, perhaps time to play with the energies of the Trinity, to be in the experience and wholeness of God, Jesus, and the Holy Spirit, or to bring forth the fullness of body, soul, and spirit and give it to you.

  The individual has the Saturn symbol in his left hand; he knows that it can take in the power of realization, change, and see its own shadow and hidden talents when it is ready, and it seems like you are now.
  The fox is there, hidden to show that whenever you want, you can take out that fox you have behind your ear and do it with a smile.

  Why The Chariot?
  It is now that you should be in your truth, lead and go your own way, which does not mean that you should ignore others, then you have misunderstood the Chariot's message. The carriage shows that you are essential now; you have to stand up for yourself and what you want. You need to look after your energies, use the one that uses you and let the others rest until you are in a phase when they are required. And let others take responsibility for their response; it's now time for you to realize yourself.

  Color - Red/Blue                  
  The red vibration indicates power, stability, order, will, and the blue vibration means communication, development, identity, and acting. Together, they create the color indigo and purple and suggest that you have the power, communication, will, and stamina to change and stand up for your actions. You have confidence in yourself, know your limit and values, who you are, and what you can handle, and have a strong identity. You can take most things, see the boundaries, and see what you can realize and how. Maybe a little bit too sure and challenging in your personality, you got so much experience to lean on, no doubts, you act.

  Astrology - Saturn.

  Rune – Reidiz
  Indicates traveling, events and coincidence. You got the possibility to act on your power and lust—a rune for adventures - Experience.
  Reversed indicates a lack of communications skills, both with yourself and with others.

  Fox as totem
  Fox energy is a kind of energy but still a naughty one, and the only time it uses its power to melt in and get what it needs is when it needs to protect the close ones. This indicates that you move quickly, you get a pass where no one expects it, you can spy on your opponent by being a part of the environment, and thru that, get one step before. You're a tricky one and walk your path, totally convinced that you know best. Strong as an individual and do as it pleases you, live your own life, and avoid responsibility.